ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ក្រសួងសុខាភិបាល បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩
2 ខែ មុន 51 tnn_admin

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ មីនា ២០២០ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត