ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ការងារអប់រំ គឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នា លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៃមជ្ឈដ្ឋានទាំងបី គឺសាលារៀន គ្រួសារ និងសង្គមបានឡើយ
2 ខែ មុន 19 tnn_admin

ខេត្តកំពត៖ អភិបាលរងខេត្តកំពតលោកភូ លិ បានលើកបញ្ជាក់ថា : ជាការពិតណាស់ការអប់រំទាមទារនូវការចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ