ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ហេង ឡុង តបនិងការព្រមាន របស់ ធី សុវណ្ណថា “មាសសុទ្ធ មិនខ្លាចភ្លើង”
5 ខែ មុន 318 tnn_admin

លោក ហេង ឡុង៖ មាសសុទ្ធ មិនខ្លាចភ្លើង រឿងពិត ឬមិនពិត មិនអាស្រ័យលើរូបខ្ញុំទេ អាស្រ័យលើបុគ្គលទាំងសងខាង បានប្រព្រឹត្តពិតមែន ឬក៏អត់?