ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ភាពយឺតយ៉ាវ របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង កាំមីនកូ ដល់ជនរងគ្រោះ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ រវល់ដល់អភិបាលខេត្ត…..!
5 ខែ មុន 88 tnn_admin

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ដោយសារក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកាំមីនកូ អូសបន្លាយក្នុងការដោះស្រាយសំណងដល់ជនរងគ្រោះ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ទើបនៅរសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩