ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

យល់ដឹងពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពកូនតូចៗលោកអ្នក ពេលកូនតូចជិះនៅក្នុងរថយន្ត
11 ខែ មុន 64 sathapich

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ចំពោះការដាក់កូនតូចៗយើងនៅក្នុងរថយន្ត គឺជារឿងចាំបាច់ណាស់សម្រាប់គ្រួសារមួយចំនួនធំ ដែលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជិតឆ្ងាយញឹកញាប់ ឬក៏ម្តងម្កាលក៏ដោយ។