ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ផ្ញើទានចម្លងបុណ្យ!
5 ខែ មុន 88 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ រោគអ្វីមិនស្មើនឹងរោគឃ្លាន ទានអ្វីមិនស្មើទានទេសនា មានអ្វីមិនស្មើមានបញ្ញា ថ្លាអ្វីមិនស្មើចិត្តជាបុណ្យ។