ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

Top News

នីតិរដ្ឋ ក្នុងន័យអភិបាលកិច្ចល្អ!
1 ឆ្នាំ មុន 51 តូ សុផល

នីតិរដ្ឋក្នុងន័យអភិបាលកិច្ចល្អ ទាមទារឲ្យមានឯកសារក្របខ័ណ្ឌច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបម្រើនិងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ហើយច្បាប់ទាំងនោះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយមិនលំអៀង។ លើសពីនេះទៀត ច្បាប់ទាំងនោះត្រូវតែការពារសិទ្ធិមនុស្ស ជាពិសេសក្រុមងាយរងគ្រោះ ឬក្រុមភាគតិច។

error: Content is protected !!