ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញទូរស័ព្ទ Cellcard រងការរិះគន់ពីអតិថិជនថា សេវាកម្មអន់ជាងមុន កាត់នឹងបិទទឹកប្រាក់ឥតមេត្តា
1 ឆ្នាំ មុន 799 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនCellcardជាក្រុមហ៊ុនដែលមហាជនទូទៅស្គាល់ថា ជាក្រុមហ៊ុន