ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

បច្ចេកវិទ្យា

តើហេតុអ្វីលោកអ្នកគួរតែបិទអ៊ែរដ្រប់ (AirDrop) ពេលដែលលោកអ្នកពុំត្រូវការប្រើប្រាស់?
11 ខែ មុន 37 tnn_admin

សម្រាប់លោកអ្នកដែលពុំធ្លាប់ប្រើអ៊ែរដ្រប់ អ៊ែរដ្រប់គឺជាកម្មវិធីមួយរបស់ iPhone ដែលអាចផ្ញើរូបភាព ឬវីដេអូរវាង iPhone