ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សង្គម និងបរិស្ថាន

សិក្ខាសាលា “ការគ្រប់គ្រង ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព”
7 ខែ មុន 35 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជាកំពុងឈានចូលក្នុង ចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍ ដូចនេះយើងត្រូវប្រាកដថា កំណើននេះមាននិរន្តភាព និង អាចឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការថ្មីៗ