ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សង្គម និងបរិស្ថាន

ក្រសួងបរិស្ថានបើកសន្និបាតរយៈពេលបីថ្ងៃសរុបលទ្ធផលឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៨
5 ខែ មុន 34 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បានបើកសន្និបាត រយៈពេលបីថ្ងៃបូកសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៧