ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សង្គម និងបរិស្ថាន

សាយ សំអាល់ ៖ ដីជាសារពាង្គកាយរស់
1 សប្តាហ៍ មុន 47 tnn_admin

សាយ សំអាល់ ៖ ការដុតជីវៈម៉ាស់ដើម្បីសំអាតដីកសិកម្មត្រូវបានអនុវត្តជាប្រពៃណីនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោក