ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

របាយការណ៍ពិសេស

លោក យឹម សារ៉ាន់៖ ករណីការធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅអោយជនជាតិចិនគឺជាព័ត៌មានមិនពិត
1 ឆ្នាំ មុន 4 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖កាលពីថ្មីៗនេះ មានព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួន និងបណ្តាញសង្គមfacebookនានា