ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

របាយការណ៍ពិសេស

ដំណាំហូបផ្លែ មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន សម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ
2 ឆ្នាំ មុន 13 តូ សុផល

តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងកំពង់ផែ ឧកញ៉ា ម៉ុង ក្រៅពីការវិនិយោគទុន លើដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម ដែលមានដូចជា