ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុនបានជំរុញ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដំឡើង​ប្រាក់​ខែ​៣%​ដល់​បុគ្គលិក
1 ខែ មុន 124 វិជ្ជា ស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតា​

អន្តរជាតិ៖ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក ស្ហ៊ីនហ្សូ អាបេ បានជំរុញ​ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាស​ជប៉ុន​ទូទាំង​ប្រទេស​ទាំ​ងអស់​ឱ្យ​ដំឡើង​