ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

ស្លឹកត្របែកអាចបញ្ចប់ការជ្រុះសក់ និងធ្វើឱ្យសក់ដុះឡើងវិញច្រើនជាងមុន
2 ឆ្នាំ មុន 14 តូ សុផល

ស្លឹកត្របែកមានសម្ថភាពដ៍អស្ចារ្យសម្រាប់ការពារមិនឲ្យជ្រុះសក់ និងការបាត់បង់សក់។ស្លឹកត្របែកត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរ

error: Content is protected !!