ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សុខភាព

ហេតុអ្វីបានជាសក់ជ្រុះ?
12 ម៉ោង មុន 25 sathapich

តើហេតុអ្វីបានជាសក់របស់មនុស្សយើងជ្រុះ តើវាមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនជាសក់ជ្រុះចេញពីស្បែកក្បាល?