ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

សិល្បៈ និងកម្សាន្ត

កំណាព្យអប់រំខ្លី៖ ពូជមនុស្សទោះខ្ពស់ទាប កាត់តាមភាពត្រកូលផៅ
2 ឆ្នាំ មុន 68 តូ សុផល

ពូជមនុស្សទោះខ្ពស់ទាប            កាត់តាមភាពត្រកូលផៅ អាក្រក់ល្អសខ្មៅ                          កាត់កូនចៅដូចដូនតា។