ទីផ្សារសកល

ផ្ទះល្វែងបែបទំនើបទាន់សម័យនិងសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលមានបំំណងចង់បាន ទំនាក់ទំនងពត័មានបន្ថែម 017 777 007 / 081999100
1 ឆ្នាំ មុន 2 តូ សុផល

នេះជាគំរោងថ្មីដែល CWP ទទួលបាន ថ្មុី ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CWP បាននាំមកនូវផ្ទះល្វែងបែបទំនើបទាន់សម័យ