ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ទីផ្សារសកល

Decathlon បើកហាងទំនិញ ដំបូង របស់ខ្លួន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
1 សប្តាហ៍ មុន 180 តូ សុផល

Decathlon ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈកីឡាមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈកីឡាដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោក