ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ដំណឹងការងារ

ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ ហាមចត របស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ ជិតដួលដល់ដីហើយ!
4 ថ្ងៃ មុន 60 តូ សុផល

ភ្នំពេញ ៖ ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ សម្គាល់ពីបម្រាមហាមចត ដែលមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ