ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

ចៅស្មេរកំណាព្យថ្មីលើអក្សរ”អ”បួនយ៉ាង

2 សប្តាហ៍ មុន 147 វិជ្ជា ស្លាប់រស់ជារឿងធម្មតា​

អួតអាង អែបអប អេចអូច អុចអាល ជាមួយចៅស្មេរនូវកំណាព្យថ្មីលើអក្សរ”អ”បួនយ៉ាង  

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ