ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

រដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញ ៖ យុទ្ធនាការស្ដារលូ ដោយអូសកៅឡាក់ទូទាំងខណ្ឌដូនពេញ សម្រេចបានចំនួន៨០% គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ

11 ខែ មុន 143 តូ សុផល

ភ្នំពេញ៖ ដោយទទួលបានគោរការណ៍ពី ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក សុខ ពេញវុធ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខណ្ឌដូនពេញ បានដាក់ចេញនូវផែនការស្តារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធលូសរុបចំនួន ៤៣ខ្សែរ ក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញ គិតចាប់ពីថ្ងែទី០៨ ខែមករា ដល់ថ្ងែទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នេះ សម្រេចបាន ៨០% ។
ក្នុងនោះរួមមាន៖
-ផ្លូវលេខ៦៨ ពីផ្លូវជាតិលេខ៥ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣
-ផ្លូវជាតិលេខ៥ ពីផ្លូវលេខ៦៨ ដល់ផ្លូវលេខ៧២
-ផ្លូវលេខ៤៥ ពីផ្លូវលេខ៦៨ ដល់ផ្លូវលេខ៧២
-ផ្លូវលេខ៩១ ពីផ្លូវលេខ៧២ ដល់ផ្លូវទាល់×២
-ផ្លូវលេខ៩០០ ផ្លូវលេខ៩០០(ដាក់លូថ្មី)
-ផ្លូវលេខ៧០A ពីផ្លូវលេខ៩០០ ដល់ផ្លូវ៧០×២
-ផ្លូវលេខ៩៣ ពីផ្លូវលេខ៧២ ដល់ផ្លូវលេខ៦៨
-ផ្លូវលេខ៩៣ ពីផ្លូវលេខ៩០០ ដល់ផ្លូវលេខ៧០
-ផ្លូវលេខ៨០ ពីផ្លូវលេខ០១ ដល់ផ្លូវលេខ R2
-ផ្លូវលេខ៨៦ ពីផ្លូវលេខ៤៧ ដល់ផ្លូវលេខR2×២
-ផ្លូវលេខ៦១ ពីផ្លូវលេខ៤៧ ដល់ផ្លូវលេខ១២៦×២
-ផ្លូវលេខ២០០ ពីផ្លូវលេខ៤១ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣
-ផ្លូវលេខ២២៨ ពីផ្លូវលេខ៤១ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣
-ផ្លូវលេខ២៥២ ពីផ្លូវលេខ៦៣ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣×២
-ផ្លូវលេខ៥៩ ពីផ្លូវលេខ២៤២ ដល់ផ្លូវលេខ២៧៤×២
-ផ្លូវលេខ២៧៤ ពីផ្លូវលេខ៥១ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣
-ផ្លូវលេខ០៣ ពីផ្លូវលេខ២៤០ ដល់ផ្លូវលេខ២៦៨
-ផ្លូវលេខ២៦៦ ពីផ្លូវលេខ០៣ ដល់សួនក្រមង៉ុយ
-ផ្លូវសួនក្រមង៉ុយ ពីផ្លូវលេខ២៦៨ ដល់ផ្លូវលេខ២៥៨
-ផ្លូវលេខ២៥៨ ពីផ្លូវលេខ០៣ ដល់ផ្លូវសួនក្រមង៉ុយ
-ផ្លូវលេខ១៣ ពីផ្លូវលេខ១០០ ដល់ផ្លូវលេខ១៨៤×២
-ផ្លូវលេខ១៤៤ ពីផ្លូវលេខ០១ ដល់ផ្លូវ៥១
-ផ្លូវលេខ១៤៨ ពីផ្លូវលេខ៤១ ដល់ផ្លូវលេខ០១
-ផ្លូវលេខ៥៥ ពីផ្លូវលេខ២១៤ ដល់ផ្លូវលេខ២៧៤
-ផ្លូវលេខ២៦២ ពីផ្លូវលេខ៥១ ដល់ផ្លូវលេខ៥៥
-ផ្លូវលេខ២៦៤ ពីផ្លូវលេខ០៧ ដល់ផ្លូវលេខ១៩
-ផ្លូវលេខ១៧២ ពីផ្លូវលេខ១៣ ដល់ផ្លូវលេខ៤១
-ផ្លូវលេខ០៥ ពីផ្លូវលេខ១១០ ដល់ផ្លូវលេខ១៥៤
-ផ្លូវលេខ១២៨ ពីផ្លូវលេខ៦៧ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣
-ផ្លូវលេខ៩៣ស្ទួន ពីផ្លូវលេខ៨០ ដល់ផ្លូវលេខR2
-ផ្លូវលេខ៥៣ ពីផ្លូវលេខ១៥៤ ដល់ផ្លូវលេខ១០៨
-ផ្លូវលេខ១១០ ពីផ្លូវលេខ៤១ ដល់ផ្លូវលេខ០១
-ផ្លូវលេខ១១៨ ពីផ្លូវលេខ០១ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣
-ផ្លូវលេខ១៣៦ ពីផ្លូវលេខ០១ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣
-ផ្លូវលេខ៧៦ ពីផ្លូវលេខ៩៣ ដល់ផ្លូវលេខ៤៧
-ផ្លូវលេខ១៨៤ ពីផ្លូវលេខ៤១ ដល់ផ្លូវលេខ៩៣
-ផ្លូវលេខ៦៧ ពីផ្លូវលេខ១៥៤ ដល់ផ្លូវលេខ១១០
-ផ្លូវលេខ១៧ ពីផ្លូវលេខ១១០ ដល់ផ្លូវលេខ១១៨
-ផ្លូវលេខ៤៩ ពីផ្លូវលេខ១៥៤ ដល់ផ្លូវលេខ១២៦
លទ្ធផលសរុបបានប្រវែង ១៣,៦៦០ម៉ែត្រ និងស្តារអាចម៍ដីបានចំនួន ៥,៦០៩ម៉ែត្រគូប ។ យុទ្ធនាការនេះ នឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរ ១០០% មុនរដូវវស្សាចូលមកដល់ ។

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

error: Content is protected !!