ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

តំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ត្រូវផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី ចំនួន៤ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃនេះ

2 ឆ្នាំ មុន 3 tnn_admin

រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ត្រូវបានផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចំនួន៤ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

fn-2016-11-03-08-25-26-0 fn-2016-11-03-08-25-26-1

បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

error: Content is protected !!