ព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗ

អភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ៖ ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំណល់ការដ្ឋានសំណង់ ទាំង២៣ទីតាំងស្ទើររួចរាល់ទាំងស្រុង

9 ខែ មុន 49 tnn_admin

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ លោក អុី សុខឡេង អភិបាល នៃគណអភិបាលក្រុងព្រះសីហនុ បញ្ជាក់ប្រាប់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំណល់ការដ្ឋានសំណង់ធ្វើការប្រមូលបាន ២៣ទីតាំង ដូចខាងក្រោម ៖
១/ទីតាំងទី១ ជិតប៉េអឹមថ្មី ប្រមូលបាន ២០ឡានធំ និង ១១ឡានតូច (រួចរាល់)។
២/ទីតាំងទី២ សណ្ឋាគារអូតាយ៉ាវ ប្រមូលបាន ២ឡានធំ និង ២ឡានតូច (រួចរាល់)។
៣/ទីតាំងទី៣ ផ្លូវភ្លោះ ប្រមូលបាន ២ឡានធំ និង ៥ឡានតូច (រួចរាល់)។
៤/ទីតាំងទី៤ ខ្សាច់សរ ប្រមូលបាន ៣ឡានតូច (រួចរាល់)។
៥/ទីតាំងទី៥ ខ្សាច់សរផ្លូវភ្លោះ ប្រមូលបាន ២ឡានធំ និង ៤ឡានតូច (រួចរាល់)។
៦/ទីតាំងទី៦ អូរ៣ ប្រមូលបាន ១ឡានតូច (រួចរាល់) ។
៧/ទីតាំងទី៧ មុខក្លឹបរាំ ប្រមូលបាន ៣ឡានធំ (រួចរាល់) ។
៨/ទីតាំងទី៨ ភូមិកាហ្វេ ប្រមូលបាន ១ឡានធំ (រួចរាល់) ។
៩/ទីតាំងទី៩ ទល់មុខភូមិកាហ្វេ ប្រមូលបាន ៣ឡានធំ (រួចរាល់) ។
១០/ទីតាំងទី១០ យ៉ាងឌូលី២ ប្រមូលបាន ៣ឡានធំ និង ៦ឡានតូច (រួចរាល់) ។
១១/ទីតាំងទី១១ យ៉ាងឌូលី១ ប្រមូលបាន ២ឡានធំ និង ៧ឡានតូច (មិនទាន់រួចរាល់) ។
១២/ទីតាំងទី១២ ក្រោយណានហៃ ប្រមូលបាន ៣ឡានតូច (រួចរាល់) ។
១៣/ទីតាំងទី១៣ ទល់មុខមិត្តហ្វូន ប្រមូលបាន ៦ឡានតូច (រួចរាល់) ។
១៤/ទីតាំងទី១៤ កែងអិលវី ប្រមូលបាន ១៥ឡានតូច (រួចរាល់) ។
១៥/ទីតាំងទី១៥ ចំការស្ពៃ ប្រមូលបាន ៣ឡានតូច (រួចរាល់) ។
១៦/ទីតាំងទី១៦ ស្តុប៣៣៣ ប្រមូលបាន ៣ឡានតូច (រួចរាល់) ។
១៧/ទីតាំងទី១៧ ប្លូបេ ប្រមូលបាន ២ឡានធំ និង ១ឡានតូច (រួចរាល់) ។
១៨/ទីតាំងទី១៨ កន្ទុយនាគ ប្រមូលបាន ២ឡានធំ និង ៥ឡានតូច (រួចរាល់) ។
១៩/ទីតាំងទី១៩ តោ២ ប្រមូលបាន ២ឡានតូច (រួចរាល់) ។
២០/ទីតាំងទី២០ កោះតាគៀវ ប្រមូលបាន ២ឡានធំ និង ៥ឡានតូច (រួចរាល់) ។
២១/ទីតាំងទី២១ ជាប់ហត្ថាកសិករ ប្រមូលបាន ១ឡានតូច (មិនទាន់រួចរាល់) ។
២២/ទីតាំងទី២២ មុខស្នងការ ២ឡានធំ និង ២ឡានតូច (រួចរាល់) ។
២៣/ទីតាំងទី២៣ ប្លូបេ២ ប្រមូលបាន ៤ឡានធំ និង ៣ឡានតូច (រួចរាល់)៕


បន្ថែមយោបល់របស់អ្នក

យោបល់

 

 

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ